Πολιτική Απορρήτου (Privacy Notice)

Πολιτική Απορρήτου (Privacy Notice)
Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα

Ο πάροχος υπηρεσιών μας (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφεξής το «Υποκείμενο») το οποίο επισκέπτεται/ χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα https://www.biolav.gr/ (εφεξής «Ιστοσελίδα») ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία Bio Lav που εδρεύει στην Βέροια.

Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η «Εταιρεία» διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το «Υποκείμενο» ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το «Υποκείμενο», οι οποίες μπορεί να είναι διαθέσιμες στην «Ιστοσελίδα», το «Υποκείμενο» συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας του.
Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση της αιτούμενης από το «Υποκείμενο» ενέργειας-υπηρεσίας.
Το «Υποκείμενο» εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να ειδοποιεί την «Εταιρεία» για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στην «Εταιρεία» ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στις φόρμες επικοινωνίας ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αποκλειστική ευθύνη του «Υποκειμένου».
Στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας, καθώς και στις φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπάρχουν στην «Ιστοσελίδα» εμφανίζονται πεδία ελεύθερου κειμένου. Σε αυτά το «Υποκείμενο» δεν πρέπει να καταγράφει εμπιστευτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων
Η «Εταιρεία» ή/και εκτελούντες την επεξεργασία ενεργούντες κατ’ εντολή και για λογαριασμό της συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα του «Υποκειμένου», σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα.
Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η επικοινωνία της «Εταιρείας» με το «Υποκείμενο» για την εξυπηρέτηση του αιτήματος που έχει καταγράψει στις φόρμες επικοινωνίας και εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η «Εταιρεία» συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων
Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά το πέρας αυτής, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη νομοθεσία.

Ασφάλεια των δεδομένων
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την «Εταιρεία» διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η  «Εταιρεία» λαμβάνει  όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Γενικότερα, αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η «Εταιρεία» δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στην «Ιστοσελίδα» της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών/δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Αποδέκτες των δεδομένων
Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η ίδια η «Εταιρεία», καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της «Εταιρείας».
Η «Εταιρεία» εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κ.λπ. των προσωπικών δεδομένων του «Υποκειμένου» σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση, εκτός αν απαιτείτε από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στο «Υποκείμενο», εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς/κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

Cookies
Η «Εταιρεία» για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της «Ιστοσελίδας» της μερικές φορές τοποθετεί μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή των «Υποκειμένων», τα λεγόμενα «cookies».
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Με τα cookies, ο δικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως γλώσσα) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να καταχωρείτε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ή φυλλομετράτε τις σελίδες του. Μεταξύ άλλων τα cookies μας βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org.
Στην («Ιστοσελίδα») μας χρησιμοποιούμε cookies λειτουργικότητας και στατιστικών χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως μόνο για την ενεργή συνεδρία, δηλαδή για όσο διάστημα επισκέπτεστε/φυλλομετράτε τις σελίδες του διαδικτυακού τόπου μας), ενώ μπορείτε να τα διαγράψετε/αφαιρέσετε μεμονωμένα ή/και συνολικά όποτε επιθυμείτε μέσω της εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (WebBrowser) που χρησιμοποιείτε.

Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων
Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της «Ιστοσελίδας» μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της «Εταιρείας» ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Τα «Υποκείμενα» θα πρέπει να φροντίζουν τα ίδια να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης
Το «Υποκείμενο» δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης).
Επίσης το «Υποκείμενο» δικαιούται να προβάλλει εγγράφως οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν από την «Εταιρεία», τα «Υποκείμενα» πρέπει τακτικά να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές.

Newsletter

Κατά την εγγραφή σας στο Newsletter δέχεστε να λαμβάνετε προσφορές, νέα προϊόντα, κουπόνια προσφορών, ιδέες και προτάσεις. Μπορείτε να δια γραφείτε οποιαδήποτε στιγμή μέσω του e-mail ή στείλτε μας μήνυμα για να προχωρήσουμε στην απεγγραφή σας.

Η «Εταιρεία» επιφυλάσσεται κάθε εν γένει δικαιώματός της, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

Summer sales - 40% για όλο τον Αύγουστο με τον κωδικό summer40
This is default text for notification bar